STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI WIERZCHOWISKO – DLACZEGO NIE ?

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko- Dlaczego nie ?”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mieszkańców wsi Wierzchowisko.

§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest wieś Wierzchowisko.

§ 3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

§ 4. 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Powiatu Częstochowskiego.

§ 5. 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), oraz niniejszego statutu. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 6. 1. Stowarzyszenie powołuje się w celu : – tworzenia trwałych więzi gospodarczych i społecznych pomiędzy mieszkańcami sołectwa Wierzchowisko a także pomiędzy Radą Sołecką, Szkołą Podstawową i Radą Parafialną – wspierania zrównoważonego rozwoju wsi Wierzchowisko, polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego – promowania Wierzchowiska, gminy Mykanów i jej mieszkańców – wspierania rozwoju kulturalno-sportowego i oświatowego – organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – inicjowania i wspierania działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych – podejmowania działań służących rozwojowi przedsiębiorczości – wspierania rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej – ochrony dziedzictwa kulturowego – pozyskiwania środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : – inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi – działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców, – inicjowanie, opracowywanie i promocję projektów rozwoju wsi Wierzchowisko zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, – współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Wierzchowisko, – działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw technologii i rozwiązań ekologicznych, – inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizację imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności, – promocję instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie, – podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia. – pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – działalność charytatywną – ochronę i promocję zdrowia – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą 3. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 4. W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać we własnym imieniu i w imieniu członków porozumienia z samorządami, innymi osobami prawnymi oraz innymi podmiotami.

§ 7. 1. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą . 2. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II Członkowie Stowarzyszenia

§ 8. 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działania. 2. Wolę przystąpienia do Stowarzyszenia wyraża się poprzez złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji członkowskiej. 3. Członkowie- założyciele Stowarzyszenia, którzy podczas posiedzenia założycielskiego Stowarzyszenia wyrażą wolę jego założenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej. 4. Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia przez Zarząd, zwykłą większością głosów. 5. W skład Stowarzyszenia mogą wejść członkowie wspierający i honorowi.

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków osobiście albo przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli.

§ 10. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje wskutek: a) rezygnacji członka, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia b) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu: – za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków, – za działalność na szkodę Stowarzyszenia, c) śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 11. 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach, b) zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski, c) brać udział w zebraniach, naradach, imprezach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia, d) składać do Walnego Zebrania Członków skargi na działalność Zarządu, e) korzystać z bezpłatnej pomocy i doradztwa Stowarzyszenia. 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych, b) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd, c) przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 12. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, osoba prawna lub organizacja, która posiada zdolność prawną, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli. 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Kandydat na członka wspierającego składa oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 3. Osoby fizyczne i osoby prawne posiadające miejsce siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 4. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych , szczególnie zasłużona dla organizacji. 5. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 6. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 6. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.

Rozdział III Władze Stowarzyszenia

§ 13. 1. Władzami Stowarzyszenia są : – Walne Zebranie Członków – Zarząd – Komisja Rewizyjna 2. Członkami organów Stowarzyszenia mogą być członkowie Stowarzyszenia posiadający bierne i czynne prawo wyborcze 3. Członkowie jednego organu Stowarzyszenia – z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków, nie mogą być równocześnie członkami innego organu Stowarzyszenia. 4. Członkowie organów tracą mandat w przypadku: a) złożenia rezygnacji, b) odwołania, c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, d) upływu kadencji

§ 14. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 15. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienie statutu nie stanowi inaczej.

§ 16. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku, lub częściej, na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, lub minimum 50 % liczby członków zwyczajnych, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, bądź w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia- może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 4. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający , honorowi i zaproszeni goście. 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy : – uchwalanie programu działania Stowarzyszenia – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej – uchwalanie zmian statutu – wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu – rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia – podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji – podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i podziału jego majątku 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków. 7. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 8. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 17. 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 2. W skład Zarządu wchodzą : prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 1 członek. 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 4. Do kompetencji Zarządu należy : – wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków – przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia – kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia – uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu – zwoływanie Walnego Zebrania Członków – prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci. 6. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełniającego wyboru na najbliższym posiedzeniu. 7. W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu. 8. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zawiadomić każdorazowo sąd rejestrowy oraz organ nadzorujący o zmianach w swoim składzie , w terminie siedmiu dni od daty wyboru nowych członków. Powyższe dotyczy także zmian miejsca zamieszkania członków Zarządu oraz zmian adresu siedziby Stowarzyszenia.

§ 18. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 2. W skład Komisji wchodzą : przewodniczący i 2 członków 3. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swojego grona na pierwszym zebraniu po wyborach. 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : – kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków – kontrola działalności Zarządu w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej i przedstawianie sprawozdań z tej kontroli na Walnym Zebraniu Członków – występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 5. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie: – nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia, – nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci. 8. W razie zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełniającego wyboru na najbliższym posiedzeniu. 9. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.

Rozdział IV Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 19. 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności: – ruchomości i inne prawa majątkowe, – środki pieniężne. 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: – ze składek członkowskich, – z innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków, – z darowizn, – z dotacji, grantów, subwencji itp., – ze spadków i zapisów, – z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia, – z odsetek bankowych, – z ofiarności publicznej, – z innych przewidzianych prawem źródeł. 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców. 5. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 20. 1. Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są rokrocznie przez Zarząd do dnia 31 grudnia każdego roku. 2. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd zawiesza obowiązek zapłaty składki członkowskiej. 3. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może rozłożyć na raty zapłatę składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy, umorzyć składkę lub świadczenia w części lub w całości.

§ 21. 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie – prezes i skarbnik. 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora. 3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. 4. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 6. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy. § 23. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach. Statut Stowarzyszenia został uchwalony na posiedzeniu założycielskim w dniu 13 lipca 2009r.