DLACZEGO-NIE?
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko
Copyright © 2013 by Klaudia Mazur ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: klaudiamazur4@gmail.com
Nasi Partnerzy
 
Klub, Siłownia i Biblioteka
Aktualności
Klub Wichura
czynny  
pn 17-20
śr 17-21
pt 17-22
Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej działalności Klubu Sołeckiego Wichura

Siłownia
czynna  
pn 17-20
wt 17-21
pt 17-22
W każdy wtorek o godz 16.30 do 17.30 odbywają się zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
VIII Bieg Sołecki

Serdecznie zapraszamy na kolejny bieg organizowany przez nasze Sowarzyszenie.
Jak co roku uczestnicy mogą zapisać się pod adresem
http://zapisy.ultimasport.pl/307
a także w dniu zawodów.

Regulamin  VIII Biegu Sołeckiego
WIERZCHOWISKO 2017
organizowanego 10 września 2017
Organizator:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Wierzchowisko - Dlaczego Nie ?
Cel zawodów
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Promocja Gminy Mykanów i miejscowości Wierzchowisko
Integracja mieszkańców wsi ze środowiskiem biegaczy
Warunki uczestnictwa
Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych - amatorów jak również osób zrzeszonych w
klubach sportowych, którzy do dnia 31.12.2016 ukończyli 16-sty rok życia (rocznik 2000 i
starsze) Limit uczestników wynosi 200 osób.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, po uprzednim podpisaniu oświadczenia
o zdolności do udziału w biegu.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu
(podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego
po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik zobowiązany jest w
związku z tym do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do poleceń
organizatorów, policji i służb porządkowych.
Termin i miejsce
Start 10 września 2017 roku o godzinie 14:00 na ul. Szkolnej w Wierzchowisku.
Dystans 5000 metrów /start ulica Szkolna , skręt w ul. Działkową, skręt w ul. Osiedlową, skręt
w ul. Słoneczną dalej ul. Tęczową - nawrót  , skręt w ul. Szkolną, meta przy szkole/
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Zgłoszenia
            Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
           dostępnego na stronie :
                                          link do zapisów:
http://zapisy.ultimasport.pl/307

          (w terminie do 31 sierpnia  2017): lub w dniu 10 września w biurze zawodów.
     Od 1 do 10 września 2017r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń  !
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i następnie uiszczenie opłaty startowej w wys.
10 zł na konto organizatora przed 1 września 2017r., lub w dniu imprezy w biurze zawodów
Uwaga:  opłata w dniu zawodów wynosi 20 zł. !!!!!
Wpłaty na konto :
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko-Dlaczego Nie?
ul. Długa 135 42-233 Mykanów
69 8258 0005 2000 0016 6269 0001
W tytule wpisać:  8 Bieg Sołecki - działalność statutowa, imię i nazwisko
uczestnika/uczestników
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w dniu zawodów. Podczas
weryfikacji należy okazać dokument tożsamości.
Biuro zawodów czynne 10.09.2017r. od godziny 12:00 do 13:45Klasyfikacja
Generalna kobiet i mężczyzn

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :
Mężczyźni 16-20 lat        Kobiety 16-20 lat   ( 2000 -1996)
Mężczyźni 21- 40 lat  (1995 - 1976)      Kobiety 21- 35 lat (1995 - 1981)
Mężczyźni powyżej 40 lat ( 1975 i starsi)     Kobiety powyżej 35 lat (1980- i starsze)
O przynależności do klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

Nagrody

I miejsca w kategorii Kobiet i Mężczyzn - puchar i nagroda (bon upominkowy o wartości 250,-
zł)
II i III miejsce w w/w kategoriach - puchar
W kategoriach wiekowych za I miejsce dyplom i upominek
Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg okolicznościowe medale - gdyby
zawodników było więcej niż planowano, medale zostaną dosłane pocztą.
Dla pierwszych 50 zawodników koszulki okolicznościowe.
Program imprezy
13.45 - zamknięcie biura zawodów VIII biegu
13.55 - powitanie zawodników VIII Biegu na linii startu
14.00 - start do biegu
14.45 - ostateczne zakończenie biegu
15.30 - 16.00 wręczenie nagród zwycięzcom w VIII Biegu Sołeckim

Postanowienia organizacyjne

Każdy uczestnik na mecie otrzyma również słodki poczęstunek i wodę mineralną.
Każdy uczestnik w ramach zgłoszenia do biegu otrzyma w biurze zawodów numer startowy z
agrafkami.
Warunkiem sklasyfikowania jest posiadanie przypiętego numeru startowego na piersi.
W punktach kontrolnych (koniec ul. Działkowej nr 1 przy oraz na zawrocie na ul.Tęczowej nr 2 )
będą spisywane numery zawodników. Uczestnicy biegu skracający trasę zostaną
zdyskwalifikowani.
Wyniki biegu oraz zdjęcia zostaną umieszczone na www.dlaczegonie.b3b.pl
<http://www.dlaczegonie.b3b.pl>  oraz w BIM-ie (Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów)
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i we własnym zakresie.
Każdy uczestnik ubezpieczony jest we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne przed, w czasie i
po zakończenia biegu.
Organizator zabezpiecza pomoc medyczną.
Organizator nie prowadzi depozytu.
Postanowienia końcowe
Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje komisja sędziowska i
organizatorzy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Więcej Informacji o biegu można uzyskać pod nr. tel.692328920

U W A G A !
Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników
biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie.
SOCIAL
Wierzchowisko ul. Długa 135
42-233 Mykanów
stowwierzchowisko@o2.pl
Kontakt
Licznik Odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
Linki